Archive for the Uncategorized Category

O roli i funkcji muzyki i wychowania muzycznego w zyciu czlowieka

Posted in Uncategorized on Styczeń 6, 2010 by animatorka2009

W roznych kregach kulturowych, grupach i narodach poszukuje sie usilnie nowych form komunikacji miedzyludzkiej. Z technologicznego punktu widzenia zyjemy w czasie, w którym z roku na rok, a nawet z miesiaca na miesiac swiat ulega swoistemu procesowi “kurczenia“ i homogenizacji. Przyczyniaja sie do tego nowe, szybkie srodki transportu, rozwoj naukowo-techniczny i niespotykany dotychczas postep w zyciu spolecznym i kulturalnym. Zarówno szybki rozwoj urzadzen elektronicznych, majacych niebagatelny wplyw na ksztaltowanie wzorcow wychowania i postepowania, jak tez rosnace znaczenie mass mediow powoduja powstawanie nieznanych dotychczas postaw. Urbanizacja i industrializacja ksztaltuja nowe formy myslenia, spedzania czasu wolnego, aktywnosci, kultury masowej. Patrzac na te zjawiska z perspektywy wychowania muzycznego, oznacza to powstawanie calkiem nowych metod nauczania, gatunkow artystycznych i struktur, tresci kulturowych i syntetycznych form przedstawiania. W tym celu stosuje sie nowe srodki wyrazu, nowy material i nowe techniki.

Swiat laczy sie i stajemy przed zadaniem budowy nowego humanizmu, ktory nie powinien li tylko wyrazac sie w odpowiedzialnosci czlowieka w stosunku do wspolczesnych i swoich wspoltowarzyszy, lecz i w latwiejszym dostepie do wytworow roznych kregow kulturowych, powstalym w wyniku rozwoju stosunkow miedzynarodowych. I tu rodzi sie szczegolne zapotrzebowanie na ksztalcenie muzyczne. Problem polega na tym, jak dalece staniemy sie otwarci na to, co “obce“, co akceptujemy, zapozyczamy, asymilujemy, co wtapiamy w nasza kulture, a co odrzucamy, jak dalece uda nam sie zachowac i utrzymac wlasna tozsamosc kulturowa. Wspolczesny czlowiek czuje sie coraz bardziej zagubiony w zmieniajacych sie, skomplikowanych i cz_sto zmechanizowanych warunkach zycia. Do tego stanu przyczyniaja sie swiadomosc kryzysu ekologicznego i wyzwania technologiczne. Te doglebne zmiany wymagaja powstania nowych programow i koncepcji ksztalcenia mlodego pokolenia. Z ogromna pomoca przychodzi tu wychowanie muzyczne, jako przedmiot uniwersytecki i autonomiczna dziedzina nauki.

Budowa nowego humanizmu winna wyrazac sie w odpowiedzialnosci czlowieka w stosunku do wspolczesnych. Wychowanie muzyczne ma w tym zakresie wazne zadania do spelnienia: budowe zdolnosci komunikacji interkulturowej, zapoznanie sie z obcymi kulturami, rozwoj tolerancji, poczucia wiezi m.in. poprzez akceptowanie bazujacej na wspolnej historii i kulturze tozsamosci, utrzymywanie i wzmacnianie roznorodnosci kulturowej narodow np. w regionach geograficznych. Takie oczekiwania i zyczenia w stosunku do wychowania muzycznego wymagaja nie tylko kultywowania tradycji, lecz i jej interpretacji. W owym procesie komunikacji interkulturowej wazne jest przygotowanie czlowieka na spotkanie z rodzima i “obca“ kultura. Rozne kultury winny stac sie plaszczyzna, na ktorej odbywa sie ow dialog interkulturowy. Wychowanie muzyczne jest koncepcja pedagogiczna, ktora inicjuje i wspiera owe kulturowe i pedagogiczne postulaty i idee. Jest ono zatem dziedzina nauki, ktora okazuje sie byc w owym dialogu kultur niezwykle praktyczna, poniewaz nie nie jest ograniczona li tylko do pewnych specyficznych elementow kultury, lecz jest zorientowana interkulturowo. Wydaje mi sie, i poprzez tak rozumiana role i funkcje wychowania muzycznego mozna przyczynic sie do lepszego poznania i porozumienia miedzy narodami.
O roli i funkcji muzyki i wychowania muzycznego w zyciu czlowieka

Reklamy

Możliwości oddziaływania muzyką:

Posted in Uncategorized on Styczeń 6, 2010 by animatorka2009

Muzyka pomaga w pracy z dziećmi mającymi zaburzenia słuchu, mowy, rozwoju psychicznego i rozwoju fizycznego.
Wzmacnia pamięć, wyobraźnię przestrzenną, rozumowanie, logikę.
Słuchanie muzyki instrumentalnej we wczesnym dzieciństwie wspiera również rozwój zdolności matematycznych.
Muzyka ulepsza i utrwala proces zapamiętywania.
Podczas ćwiczeń przy muzyce Mozarta, która jest jasna, ma doskonałą formę i wysoką częstotliwość dźwięku, poprawiają się pamięć i koncentracja.
Dźwięki symfonii Mozarta pomocne są również w leczeniu zaburzeń słuchu, dysleksji, autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i innych umysłowych i fizycznych zaburzeń.
Jak wykazały badania przeprowadzone w roku 2001, muzyka Mozarta, zwłaszcza Sonata KV 448, może powstrzymywać nawet ataki epileptyczne.

Możliwości oddziaływania muzyka

Posted in Uncategorized on Styczeń 4, 2010 by animatorka2009

Otoczenie kształtuje w człowieku wszelką wrażliwość, a styczność z muzyką na co dzień ma wpływ na człowieka. Wychowanie muzyczne jest dziedziną, w której każde dziecko może odnieść sukces motywujący do dalszej nauki, wzbogacania własnej osobowości i poznawania otaczającego świata. W czasach przedplatońskich, kiedy sztuka była rozumiana jako mimesis, czyli naśladowanie świata zmysłowego, za najbardziej odzwierciedlającą uczucia i odczucia uważano tak zwaną trójjedyną choreę i sztukę aktorską (na trójjedyną choreę składały się: taniec, muzyka i śpiew) [P. Jaroszyński 1996: 13] Dla Platona wychowanie jawiło się jako służba Muzom, a muzyka stanowiła istotny składnik wychowania. Naśladowanie ludzkich uczuć w muzyce bazowało na rytmie, tonacji i harmonii. Ponieważ ludzkie charaktery, postawy i obyczaje wyrażają się w działaniu, będącym swoistym ruchem, to – zdaniem Platona – rytm z dodaną tonacją i harmonią mogą owe charaktery, postawy i obyczaje odzwierciedlać [P. Jaroszyński 1996: 21-22]. Rodzice i nauczyciele są fasylitatorami na drodze do edukacji muzycznej, od nich zależy, jakie umiejętności posiądą dzieci. Wpływ środowiska społeczno-kulturalnego, celowe oddziaływania wychowawcze, własna aktywność, aktywność rodziców – integracja tych wysiłków powinna pozytywnie wpłynąć na dobrą edukację przyszłego pokolenia [Chmielewska, 2004]. Jeśli idzie o rozwijanie zdolności muzycznych, to w sferze rodzinnej od wieków pozostają w tym kierunku niezmienne działania: śpiewanie, elementarne granie na jakimś instrumencie, dobre poczucie rytmu, które w najprostszy i najczęstszy sposób w środowisku rodzinnym wyrabia się np. dzięki praktykowaniu rytmicznego poruszania własnego ciała, czyli w tańcu [Gordon, 1997: 5, 14]. Zainteresowanie konkretnym rodzajem sztuki jest uzależnione od wieku dziecka. Dziecko, zanim jeszcze zacznie mówić, „fascynuje się” różnego rodzaju kolorami i dźwiękami, potrafi je rozróżniać szybciej niż znaczenia słów. Okres przedszkolny cechuje większa spontaniczność. Przejawia się to np. w nuceniu przez dziecko swojej „własnej” muzyki, w poruszaniu się i podskakiwaniu do rytmu słyszanej melodii czy piosenki. Prawdopodobnie około czwartego roku życia w pełni formuje się wrażliwość muzyczna człowieka. Okres wczesnoszkolny wymaga stopniowego, systematycznego i bardzo powolnego zapoznania dziecka ze sztuką. Jest to czas, kiedy dzieci potrafią już zdecydowanie lepiej rysować i śpiewać. W tym okresie zadaniem staje się kształcenie pamięci i słuchu muzycznego oraz umiejętności dokonania własnej oceny usłyszanego lub osobiście wykonanego utworu czy piosenki. Obserwacji poddano stopień zainteresowania zaproponowanym rodzajem zajęć artystycznych. Badaniami została objęta 200-osobowa grupa przedszkolaków w wieku od 4 do 6 lat. Dzieci rysowały farbami akwarelowymi różnego rodzaju figury geometryczne, fantazyjne obrazki i wzory, spontanicznie tupały i klaskały do rytmu piosenek, próbując tańczyć wedle wyuczonych prostych kroków tanecznych, śpiewały piosenki, naśladowały dźwięki i odgłosy lasu, deszczu, burzy, ptaków, zwierząt . Pośród wielu zaproponowanych rodzajów zajęć artystycznych największym zainteresowaniem cieszyło się naśladowanie głosem wszelakich dźwięków i odgłosów otaczającego świata oraz śpiewanie piosenek (ok. 76% grupy badawczej), drugim co do częstotliwości preferowanym zajęciem było tupanie i klaskanie do rytmu piosenki. Rysowanie figur geometrycznych oraz dowolnych rysunków farbami akwarelowymi było działaniem budzącym zainteresowanie dopiero w następnej kolejności.

Muzyka w wychowaniu

Zabawy z muzyka

Posted in Uncategorized on Grudzień 13, 2009 by animatorka2009

-Zabawa „Cisza”
Cel: wdrażanie dzieci do zdyscyplinowania i zachowania ciszy podczas zabawy.
Nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy w „Ciszę”. Zadaniem dzieci jest kroczenie gęsiego po dywanie. Dzieci mają starać się poruszać bardzo cichutko, jakby skradać się. W ten sposób przedszkolaki wdrażane są do umiejętnego zachowania ciszy podczas różnych czynności. Inną wersją tej zabawy może być na przykład grupowe kroczenie w ciszy. Grupy są oceniane przez dzieci.

-„Jaki to dźwięk”
Cel: dostrzeganie, klasyfikowanie dźwięków z otoczenia.
Zabawa ta wymaga od dzieci również ciszy. Jest poniekąd odmianą poprzedniej zabawy. Dzieci bezszelestnie posuwają się gęsiego po dywanie. Z głębi pomieszczenia co chwilę słychać znane dzieciom dźwięki. Zadaniem dzieci jest zapamiętywanie jak największej ilości dźwięków. W podsumowaniu zabawy dzieci siadają na dywanie i wymieniają jakie dźwięki usłyszały.

-„Co lubisz, robisz, gdy słyszysz muzykę „
Cel: zachęcanie dzieci do uzewnętrzniania swoich uczuć i przeżyć związanych z wysłuchanym fragmentem muzycznym.
Nauczycielka prosi by dzieci położyły się swobodnie na dywanie i zamknęły oczy. Gra lub odtwarza kolejne, zróżnicowane nastrojowo utwory. Po każdym utworze dzieci za pomocą swobodnych gestów prezentują wrażenia, jakie wywarł na nich dany utwór.
Na zakończenie zabawy nauczycielka prosi by dzieci podczas słuchania najdłuższego fragmentu pokazały, co lubią robić, gdy słyszą muzykę.
-„Maszeruję za…”
Cel: kształtowanie płynności i estetyki ruchów.
Zabawa zaczyna się od krótkiej rozmowy w kręgu na temat tego, że o każde zwierzątko maleństwo troszczą się jego rodzice. To oni uczą swoje dzieci wszystkiego i chodzą za sobą.
Dzieci zostają za pomocą opasek z emblematami zwierząt podzielone na grupy ( kury i koguty, żaby, zajączki, kaczki itp.)
Nauczycielka zaczyna grać na flecie-a za nią maszerują zgrabnie kury i koguty. Gdy nauczycielka gra na tamburynie z trawy wyłaniają się żaby, które skaczą rzędem po łące. Następnie wychowawczyni zaczyna grać na trójkącie. Ustawiają się za nią zajączki, które radośnie kicają za „mamą”. Na uderzenia w bębenek pojawiają się kaczki, które rytmicznie poruszają się za nauczycielką.

Zaprezentowane zabawy są tylko drobną inspiracją do wymyślania przez nauczycielki różnych ćwiczeń z zastosowaniem elementów muzyki i dźwięku.

Zabawy

Posted in Uncategorized on Grudzień 11, 2009 by animatorka2009

Edukacja muzyczna wpływa na rozwój każdego dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, intelektualnej i moralnej, gdyż pełni ona cztery podstawowe funkcje w wychowaniu przedszkolnym:

-ogólnorozwojową

-stymulującą rozwój fizyczny,

-wspomagającą uspołecznienie dzieci,

-terapeutyczną

Obcowanie dzieci przedszkolnych z muzyką wpływa na poruszanie wszystkich możliwości poznawczych dziecka: od najprostszych-spostrzegania, poprzez strukturalizowanie-klasyfikowanie, aż do ocen estetycznych-wartościowania. Odpowiednio dobrane zadania muzyczne służą intensywnemu kształceniu uwagi, rozwijaniu pamięci i sprawności operacji myślowych. Wspólne śpiewanie, tańczenie, muzykowanie intensywnie scalają grupę wpływając na właściwe interakcje społeczne, także jak zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za powierzoną w zadaniu muzycznym rolę i wiele innych. Dzieci z wielką uwagą i chętnie słuchają muzyki, a wzruszenia i przeżycia tym wywołane sprawiają, że dziecko jest podatniejsze na wpływy wychowawcze. Odpowiednio dobrana muzyka działa na dziecko wyciszająco, uspokaja je. Terapia przez muzykę istotnie wpływa na usuwanie defektów rozwojowych, takich jak: opóźnienia rozwoju sfery słuchowej, ruchowej, wzrokowej oraz opóźnienia rozwoju mowy. Gdy dziecko 3-letnie rozpoczyna w przedszkolu proces swej edukacji muzycznej jest bardzo chłonne. Nauczyciel może więc kształtować poprzez muzykę pożądane u dzieci cechy charakteru, takie jak optymizm, kreatywność, wiarę w swoje siły i umiejętności. Mówiąc o roli muzyki w procesie wychowawczo-dydaktycznym dzieci przedszkolnych nie sposób nie wspomnieć również o Fakcie, iż muzyka w sposób bardzo sugestywny zachęca dziecko do uzewnętrzniania cech swojej osobowości, potrzeb, pragnień, oczekiwań, odczuć, wyobrażeń, myśli, nastawień, skojarzeń i samopoczucia. Potencjał wychowawczo-dydaktyczny muzyki jest więc ogromny. Jednak tylko właściwie wykorzystywany przez nauczyciela może przynieść dzieciom wiele korzyści.

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2391

Posted in Uncategorized on Grudzień 3, 2009 by animatorka2009

Rola muzyki w wychowaniu przedszkolaka

Posted in Uncategorized on Grudzień 2, 2009 by animatorka2009

O tym, że rola muzyki w procesie wychowawczo – dydaktycznym dziecka przedszkolnego ma ogromne znaczenie nie trzeba nikogo przekonywać. Muzyka od pradawnych czasów była uważana jako swoista wartość w procesie wychowania człowieka. Pitagoras twierdził bowiem, że może ona zapewnić człowiekowi harmonię wewnętrzną, gdyż jest odbiciem porządku świata. Według Pitagorasa uprawianie muzyki prowadzi duszę do cnoty, doskonali człowieka, ma głęboki sens moralny. Natomiast zdaniem Arystotelesa muzyka ma właściwości kathartyczne i odprężające, uwalnia emocje, które nie powinny zbyt długo zalegać w psychice człowieka i daje wytchnienie po wysiłku fizycznym i psychicznym. Muzyka jest jedną z dziedzin procesu wychowania i wielostronnego uczenia się, który rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez cały okres nauki w szkole, a potem w gimnazjum. Już w okresie przedszkolnym muzykalność dziecka uznawana jest za ważną cechę rozwojową o dużej dynamice, która wymaga opieki pedagogicznej. W tym miejscu należy się zastanowić jaką rolę pełni muzyka w poszczególnych okresach życia dziecka przedszkolnego:

-dziecko 3-letnie z wyraźnym zainteresowaniem reaguje na muzykę, próbuje śpiewać. Muzyka wchodzi w życie dziecka, wpływ jej na rozwój dziecka jest wyraźny, nie jest jednak w tym okresie jeszcze ciągły.

-dziecko 4-letnieśpiewa piosenki w miarę poprawnie. Chętnie eksperymentuje z dźwiękiem na klawiaturze, na instrumentach, lubi zabawy ze śpiewem, próbuje zabierać głos na temat ulubionych piosenek i utworów instrumentalnych,

-dzieci 5-letnie wystukują proste rytmy muzyczne i uczą się łatwych melodii na instrumentach, tańczą.

-Dzieci 6-letnie lubią słuchać muzyki-preferują audycje radiowe i telewizyjne z tłem muzycznym. Wyraźnie kształtuje się w tym okresie słuch melodyczny.

Muzyka od pierwszych lat życia